Bốn Mùa - Làm Mới 11/07/2014

Bốn Mùa

Bốn Mùa

Định nghĩa:

Trong Vô Song Tam Quốc 1 năm sẽ có 4 mùa. Mỗi mùa sẽ ứng với 1 ngày và cứ 5:00 sẽ là thời điểm chuyển giao sang mùa mới. Mỗi mùa sẽ có những đặc điểm riêng:

Lưu ý:

1. Mùa Xuân: Số lượt chinh chiến + 1.

2. Mùa Hạ: Số lượt thu thuế sẽ + 3.

3. Mùa Thu: Sản lượng lúa thu được sẽ + 20%.

4. Mùa Đông: Chúa Công không thể tấn công người chơi cùng khu vực, tấn công người chơi nước khác, chiếm mỏ bạc hoặc ruộng lúa của người khác.

Thời gian làm mới

Định nghĩa

Là khoảng thời gian có sự biến đổi (tặng thêm, reset...) lượt đánh, chợ, thu thuế, bổng lộc, các sự kiện khác..... trong Vô Song Tam Quốc

Lưu ý:

1. Số lần giao thương trong Chợ sẽ được làm mới vào 0 giờ sáng mỗi ngày 

2. Vào 5 giờ sáng mỗi ngày: số lần thu thuế, bổng lộc, ruộng lúa của bang hội, thương đội,nhiệm vụ hàng ngày và Sự kiện sẽ được làm mới 

3. 4 lượt đánh miễn phí ( Điền,Khoáng,Đánh NPC,PVP ) sẽ được tặng vào lúc 8:30, 12:30 , 19:00 giờ 

4. Số lần được phép tấn công đội quân danh dự sẽ làm mới vào lúc 8:30, 12:30, 19:00 và 21:00 giờ 

5. Số quan ấn quý sẽ được làm mới vào lúc 12:30 giờ 

6. Giá lúa sẽ giao động trong khoảng 0,5 đến 2. Cứ 30 phút sẽ thay đổi 1 lần

Các tin đã đăng